Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 11:33

Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 241.708,33 €(συμπ. Φ.Π.Α.).

 

 εθνοσημο

 

                                                 Ημερομηνία:20-10-2017  

                                                 Αρ. Πρωτ.:56277  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200          

Τ.Κ. 18756-Κερατσίνι             

 

ΑΔΑ:ΩΗΑΤΩΕΣ-Α7Π

ΑΔΑΜ: 17PROC002127276

ΕΡΓΟ: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 241.708,33  (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:

10/27-06-2017

 

ΚΑ.:

15/7331.0008

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου με τίτλο :  ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, προϋπολογισμού 241.708,33 €  (με Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά την κάτωθι κατηγορία εργασιών:

  • κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 190.926,07 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%).
  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
  2. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αριθμ. απόφασης 29ΕΣ/ 18-8-2017)  που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 3074/6-9-2017).
  3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 21-11-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
  4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 (κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης) σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
  5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σ.Δ.Σ.[1], καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.

 

Αναλυτικότερα συμμετέχουν:

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1,  ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 3.898,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 72, παρ. 1α του Ν.4412/16).
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.                                                        

 Κερατσίνι,  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

[1] στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας
Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική, Ελλάδα 18756

Copyright © 2016 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

                          

 

 

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση