Σχολικές Επιτροπές

Το 1931 με το Ν.5019/1931 θεσπίστηκαν οι Σχολικές Εφορείες οι οποίες λειτούργησαν μέχρι την ψήφιση του Ν.1566/85. Με το άρθρο 52 του Ν. 1566/85 λειτούργησαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1894/90. Οι σημαντικότερες παράγραφοι για τη λειτουργία των σχολικών Επιτροπών του Ν. 1894/90 (8 και 9) συμπεριλαμβάνονται και στο άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) στον οποίο στηρίζεται η σημερινή τους λειτουργία.

Με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 οι Σχολικές Επιτροπές κάθε Δήμου συγχωνεύθηκαν σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Ν.Π.Δ.Δ. ως προς τη νομική τους μορφή. Με απόφαση του δημοτικού ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη. Με βάση τις αποφάσεις 1838 και 1839/2011 των Σχολικών Επιτροπών, οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας απαρτίζονται από δεκαπέντε (15) μέλη, έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ορίζονται 3 από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και 3 από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο (2) Διευθυντές -εκ των πέντε αρχαιοτέρων- των σχολικών μονάδων της Α’/θμιας Εκπαίδευσης, έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων, έξι (6) λαϊκά μέλη δημότες ή κάτοικοι με ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί επίσης σε συνεδρίαση τη Σ.Ε, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν (άρθρο 95 σε συνδυασμό με τα άρθρα 240 και 234 του Ν 3463/2006).

ΣΚΟΠΟΙ:

Α) Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες των αντίστοιχων σχολικών μονάδων (καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

Β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

Γ) Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

Δ) Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων από την Ο.Σ.Κ Α.Ε. με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.

Ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

ΣΤ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΠΟΡΟΙ:

Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Β) Η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

Δ) Έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

 

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 288/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίστηκαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

Τσίγγερης Βασίλειος, Πρόεδρος, λαϊκό μέλος
Ασκητόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, λαϊκό μέλος
Ντινιεράκης Στέλιος, λαϊκό μέλος
Σιτζάνη Καλλιόπη, λαϊκό μέλος
Νικολάου Κυριακή, λαϊκό μέλος
Μενδώνης Πέτρος με αναπληρωτή τον Τσούλφα Θεόδωρο, λαϊκά μέλη
Πριμηκύρη Μαρία, με αναπληρωτή τον Σκαλοχωρίτη Μιχαήλ, Διευθυντές Σχολείου Α’/θμιας Εκπαίδευσης
Κουμπαρέλλο Αθανάσιο, με αναπληρωτή τον Στοφόρο Ευάγγελο, Διευθυντές Σχολείου Α’/θμιας Εκπαίδευσης
Περιτογιάννη Νικόλαο με αναπληρωτή τον Μαργαρίτη Διονύσιο, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Ρέπα – Νικάνδρου Γαρυφαλιά με αναπληρωτή τον Θωμαΐδη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι
Διακάκη Ευγενία με αναπληρωτή τον Λαμπρίδη Χρήστο, δημοτικοί σύμβουλοι
Κυραμαργιού Ελένη με αναπληρωτή τον Δασκαλάκη Ευστράτιο, δημοτικοί σύμβουλοι
Σαββοπούλου Βάια, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Καστρινάκη Ευτύχιο, λαϊκό μέλος
Δατσέρη Βασιλική, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρώτρια την Λυμπέρη Βασιλική, λαϊκό μέλος
Ζούπης Ζαχαρίας, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Ζερβός Θεόδωρος, λαϊκό μέλος

 

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 289/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ορίστηκαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής:

Μπουζάνη Χρυσούλα, Πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Μανουσιάδη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο
Κώστογλου Μαρία, Αντιπρόεδρος, λαϊκό μέλος
Καπετανίδου Ελένη, με αναπληρώτρια την Βαρλά Σταυρούλα, δημοτικοί σύμβουλοι
Ντέρου Κυριακή, με αναπληρώτρια την Γκρόζου Αννα, δημοτικοί σύμβουλοι
Καψοκόλης Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Κύρου Δημήτριο, λαϊκό μέλος
Καραγιαννίδης Παναγιώτης, με αναπληρωτή τον Καλαμαρά Γεώργιο, δημοτικοί σύμβουλοι
Λάλος Μηνάς, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρώτρια την Λεοντιάδου Σόνια, λαϊκό μέλος
Χαρακλιάς Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Σταυρόπουλο Πολύδωρο, Δ/ντες Σχολείου Β/βάθμιας εκπαίδευσης
Μαυρουδής Ιορδάνης με αναπληρωτή τον Καρατζά Αναστάσιο, Δ/ντες Σχολείου Β/βάθμιας εκπαίδευσης
Περιτογιάννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Τσολάκο Ιωάννη, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Κερατσινίου – Δραπετσώνας
Γκαρή Φιλιώ , Λαϊκό Μέλος
Μαντζώρου Όλγα , Λαϊκό Μέλος
Δρόσου Νατάσα, Λαϊκό Μέλος
Σκούπρα Σοφία, Λαϊκό Μέλος
Σκανιακός Σπυρίδων, Λαϊκό Μέλος

 

 

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οικονομική Επιτροπή Αντιδήμαρχοι »

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας
Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική, Ελλάδα 18756

Copyright © 2016 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

                          

 

 

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση