Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011 10:28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 24 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ έως 14:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης των μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για την μίσθωση πούλμαν με σκοπό τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 45.600,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6234.0001 με τίτλο εξόδου «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (πούλμαν)» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 3% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή 1.368,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά
πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ