Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2012 09:59

ANAΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π:μ έως 11:30 π:μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητή σίτισης πλήρους γεύματος για τους απόρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 192.955,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15/6481.0001 με τίτλο «έξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες» του Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ