Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 08:56

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων, κηπαίου χώματος και άλλων εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου του Δήμου μας.

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 200 & Μικράς Ασίας) στις
26 / 04 / 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. έως 10:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.993,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23%). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6693.0002 με τίτλο «Προμήθεια οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων, κηπαίου χώματος και άλλων εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου του Δήμου μας » του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.


                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                            ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

                                                                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ