Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 15:01

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 μ.μ έως 13:30 μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία τήρησης πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία) και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, καθώς επίσης και την απομαγνητοφώνηση, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2011.

 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 32.163,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους ΚΑ 00/6617.0022 και ΚΑ 00.6117.0023 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού Έτους 2012.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά
πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ