Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 10:04

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 31 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ έως 13:30 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης των μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για την μίσθωση πούλμαν με σκοπό τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων ειδικής αγωγής για το σχολικό έτος 2012-2013.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 78.373,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6162.0001 με τίτλο «Έξοδα μεταφοράς μαθητών με πούλμαν Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 3% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και .Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ