Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 14:59

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

--------------                                                                                                                                                                     ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 24/10/2012

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                  Αρ.πρωτ. 61559

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λιγνού-Τσιδεμιάδου Σταυρούλα

ΤΗΛ: 213-2074699                                                                 

FAX: 210-4633375                                                                  

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 6 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την συμφερότερη τιμή  με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας .

Η παραπάνω προμήθεια είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου.

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 199.844,00 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 35.7135.0010 του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ .Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.


                                                                                                                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                             ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ