Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013 13:53

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, μηχανήματα κ.λ.π) και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια  του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Επιπλέον για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός είναι 572.639,52 ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 23%)

Για την προμήθεια των καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους   μειοδότες  για έκαστη  αναθέτουσα αρχή:

Α. Για το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί)

Γ. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Δ. Για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να  δώσει προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος των ειδών ανά αναθέτουσα αρχή , όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους επί ποινή αποκλεισμού. Ακόμα κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές (Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ,  Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ,  Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)  ή για μέρος αυτών .

Για κάθε είδος καυσίμου, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί της Μέσης Λιανικής Τιμής (Μ. Λ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.  Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.2286/95, της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , του Π.Δ. 60/2007 και του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις).

Για το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας  η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου  του  οικονομικού έτους  2014 και του οικονομικού έτους 2015. Η δαπάνη για το Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και του οικονομικού έτους 2015 και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 και του οικονομικού έτους 2015

Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τρεις (3) μήνες ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηματικού ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου,  Ελευθερίου Βενιζέλου  αριθ. 200 –Τ.Κ. 18756 Κερατσίνι, στις  09 /01/ 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  από 10:30 π.μ. (ώρα έναρξης  παραλαβής προσφορών) έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών),  από  την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και  αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Για την εγγύηση συμμετοχής ως « συνολική προϋπολογισθείσα  αξία » νοείται αυτή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη , τα τεύχη του διαγωνισμού  καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου  αριθ. 200 –Τ.Κ. 18756  Κερατσίνι. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 213 2074 699    Φαξ: 210 7648 715.

 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση