Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 16:39

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 Κ.Φ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 Κ.Φ.Α

    

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1. Την υπ’ αριθ. 4843/12.02.2008 (ΦΕΚ 211/Β/11-02-2008) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και των τροποποιητικών αυτής αποφάσεων υπ’ αριθ. 34103/21-07-2008 (ΦΕΚ 1525/Β/04.08.2008), 94842/24.08.2011 (ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011), 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και 26869/08-10-2013.
 2. 2. Την υπ’ αριθ. 25583(ΦΕΚ 2613/Β/16.10.2013) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις εγκρίσεις θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014.
 3. 3. Το άρθρο 29 του Ν.4151/2013 όπως ισχύει.
 4. 4. Την υπ’ αριθ. 207/10.07.2013 απόφαση του ΔΣ για ανάγκη πρόσληψης Π.Φ.Α.
 5. 5. Την 68049/23-10-2013 Προκήρυξη μας για την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
 6. 6. Τους οριστικούς πίνακες και την 60/2014 απόφαση μας για την πρόσληψη πέντε (5) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 7. 7. Την 69/2014 απόφαση μας για ανάκληση της πρόσληψης μιας (1) Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής λόγω κωλύματος.
 8. 8. Το γεγονός ότι παραμένουν κενές δύο (2) θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μια (1) θέση με ειδικότητα Taekwondo και μια (1) θέση με ειδικότητα Ρυθμικής.
 9. 9. Τις διατάξεις  του άρθρου 58 παρ.1 περ.δ΄ του Ν. 3852/2010.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών με τις εξής ειδικότητες:

1 Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ρυθμική

1Π.Φ.Α. με ειδικότητα Taekwondo-Πολεμικές Τέχνες

 

 

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26869/08-10-2013 απόφαση όπως εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Ι. Ανδριανό με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Π.Ε με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται (Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα θα προτιμηθούν αυτοί που κατέχουν διπλώματα σεμιναρίων ή αντίστοιχη εμπειρία).
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, δικαστική απαγόρευση).
 • Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ηλικία έως  60 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς μαζί με την αίτηση τα παραπάνω δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης.

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 7. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι άνεργος.
 8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως : Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας

 

 

 

θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.  Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα ή αντίγραφα συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

11.  Οι Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που θα υποβληθούν θα πρέπει να αποδεικνύουν την πραγματική απασχόληση στο αντικείμενο ανά μήνα και ώρες ώστε να είναι δυνατή η μοριοδότηση των υποψηφίων σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει σε δεκαήμερη προθεσμία.
 • Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους στον φορέα, μπορεί να γίνει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικίας υπηρεσίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση