Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 10:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 20/02/2014

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  Αριθ. Πρωτ. 11590

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση :Ελ.Βενιζέλου 200 τ.κ.18756

Πληροφορίες: Τζούλιας Παναγιώτης

Τηλέφωνο:  213-2074699

Fax          :  210-4633375 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, της προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κατόπιν άγονου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για το έτος 2014»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα διενεργήσει:

Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την προμήθεια καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3, της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007,  κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων σε προμηθευτή, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να  δώσει προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος των ειδών ανά αναθέτουσα αρχή, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει, όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους, επί ποινή αποκλεισμού. Ακόμα κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ( Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί,   Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ,  Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)  ή για μέρος αυτών .

 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα:

Α. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Α1.  ΚΑΥΣΙΜΑ

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

1

Πετρέλαιο Κίνησης

Λίτρα

202.000

1,60

323.200,00 

2

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

3.550

1,40

4.970,00 

3

Βενζίνη Αμόλυβδη

Λίτρα

24.700

1,80

44.460,00 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

372.630,00 

 

  

Β. Ν.Π.Δ.Δ. – ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

17.700

1,40

24.780,00 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

Γ.       ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

60.000

1,40

84.000,00

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

 

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

30.000

1,40

42.000,00

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

 

Για κάθε είδος καυσίμου, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, (παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

Για όλα τα είδη καυσίμου που θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές οχημάτων – μηχανημάτων, λόγω της απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων στο χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση μπορεί να γίνεται για όλα τα προμηθευόμενα είδη και εναλλακτικά από αντλία, που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου με δικά του έξοδα, καθώς και από αντλίες που θα βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο.

 

Συγκεκριμένα:

Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του δημαρχείου, των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των κτιρίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ζήτηση του.

 

Β. Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίνεται τμηματικά σε δεξαμενές των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και ο εφοδιασμός θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε τέτοια θέση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου και από τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για ανεφοδιασμό και η έκπτωση του προμηθευτή σε σχέση με τη θέση εφοδιασμού να είναι όντως συμφέρουσα για το Δήμο.

 

Γ. Η βενζίνη αμόλυβδη, όπως επίσης το πετρέλαιο κίνησης που θα χρησιμοποιείται για διάφορα άλλα μηχανήματα του Δήμου (μη τροχοφόρα), θα παραδίδεται τμηματικά σε δοχεία και ο εφοδιασμός θα γίνεται από την αντλία του προσφέροντος

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα.

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα.

 

Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.

 

Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τρεις (3) μήνες ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηματικού ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στην υπ΄ αριθ. 06/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, έως την Τρίτη 25/02/2014 και ώρα 15:00 μμ σε κυρίως φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, της προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για το έτος 2014»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: (ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : …../02/2013

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα υπάρχουν:

1)  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

2)  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 

 

  1. 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει ν’ αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου ν’ αξιολογηθούν

 

  1. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με με την οποία δηλώνει :

Α. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Β. ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

Γ. ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά  την  παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

 

  1. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των  δαπανών που θα προκύψουν από τον χημικό έλεγχο από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου (παρ. 14 άρθρο 38 ΕΚΠΟΤΑ), αν και εφόσον ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών.

 

  1. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνει ότι δεν τελούν υπό:

α. πτώχευση

β. εκκαθάριση

γ. αναγκαστική διαχείριση

δ. πτωχευτικό συμβιβασμό

ε. δεν έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη διαδικασία.

 

  1. 5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

α. ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

β. ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνει ότι:

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

  1. 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

 

Σημειώνεται ότι για κάθε συμμετέχοντα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία απόσπασμα ποινικού μητρώου

 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α .

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τις Τεχνικές Προδιαγραφές  από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,  Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200,  Κερατσίνι τηλ. 213-2074755, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ