Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 14:07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   8/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 22640/2014
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών  του τμήματος  Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών για την επισκευή και ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος που προκαλούνται από φθορές , για το  έτος 2014

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 7.991,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τρίτη  15/4/2014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Λουκάς Ν. Τζανής