Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,    4 / 06 /2014
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 35815
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να αναθέσει σε εταιρεία απολύμανσης, την εργασία απολύμανσης, απεντόμωσης των Δημοτικών κτιρίων, των ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, πολιτιστικών κέντρων και βιβλιοθηκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2014.

 Η απεντόμωση θα γίνει για την καταπολέμηση επιβλαβών  εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, μύγες, κουνούπια, κοριούς κ.α.), με ψεκασμό φρεατίων αποχέτευσης, χώρων κτιρίων και λοιπών χώρων με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα  .

Στα δημοτικά κτίρια, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ πολιτιστικά κέντρα  και τις βιβλιοθήκες του δήμου μας θα γίνονται δύο (2) ολοκληρωμένες εφαρμογές (ψεκασμοί) ετησίως.

Η συνολική δαπάνη της εργασίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.116,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τους ΚΑ : 10/6142.0004, 15/6142.0003, 20/6142.0002, 35/6142.0002  του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  οφείλουν να προσκομίσουν :

Α. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιοτεχνικού ή Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου περί εγγραφής τους σ' αυτό καθώς και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι  μήνες  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

 Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κα Τσερεντζούλια) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας δώσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή 20/06/2014.

 

 

                                                                                                                                                                            Η Αντιδήμαρχος
  Ειρήνη Μόσχου