Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 14:32

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                                             ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 08/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. : ... 44118 ...
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεωργαράς Ν. - Κλημάνογλου Π.
Διεύθυνση: Αγ.Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 18648.
Τηλέφωνο: 213-2004013. fax: 213-2004023                                                                                                                                       ΑΔΑ: ΒΧΡ7ΩΕΣ-ΒΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

O Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Διακηρύσσει ότι :

  1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό η Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού διαφόρων τύπων» προϋπολογισμού 111.744,88 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% 25.701,32 €, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, το οποίο συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α. 11389/1993, ΦΕΚ 185/Β/08-03-1993.
  2. Η δημοπρασία θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο Δραπετσώνας (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών) στη Διεύθυνση: Αγ. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη στη Δραπετσώνα, 2ος όροφος, την 31/07/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
  3. H προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  4. Ο ανάδοχος της παρούσας Προμήθειας θα προβεί στην αποξήλωση των 1708 υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων Υδραργύρου 80W, 125W και 250W και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα προβεί στην τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, στα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα.
  5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
  6. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
  7. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
  9. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας ήτοι 6.873€ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
  10.  Όλα τα σχετικά στοιχεία της Μελέτης και της Διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00πμ έως 13.30μμ και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού να λαμβάνουν γνώση και να παραλαμβάνουν το Έντυπο Προσφοράς, (Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, Αγ. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, 1ος όροφος, τηλ. 2132004013, Τ.Κ. 18648, κος ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ Π. ). Για τη παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τη (γ) περίπτωση της 1ης παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993.

Τα ποσά πληρωμής προέρχονται κατά 100% από κονδύλια συγχρηματοδότησης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π.”Αττική”», και εθνικούς πόρους.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης.

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω τηλέφωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ