Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 09:46

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π:μ έως 11:30 π:μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 250 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας), στο Τμήμα Προμηθειών (2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%).

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 20/7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ Φ. Π. Α., (ήτοι 1.200,00 €).

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074-699.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΣΙΖΟΓΛΟΥ