Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 08:33

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 


Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 5 Δεκεμβρίου  2014 ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 11:00 π:μ έως 11:30 π:μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα διενεργηθεί πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Δημοτικά Κτίρια - Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί) και των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την προμήθεια των καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους   μειοδότες   για έκαστη  αναθέτουσα αρχή και για τα ακόλουθα ποσά :

Α. Για το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  ποσό 20.820,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Β. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 31.230,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Γ. Για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή  ποσό 20.820,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 72.870,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 23%).

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ( Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή , Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)  ή για μέρος αυτών, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει, όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης ανά αναθέτουσα αρχή.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, (παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτή καθορίζεται από  Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο Νομό Αττικής.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας  (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας), Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074-699.

  

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΣΙΖΟΓΛΟΥ