Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2014 14:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικής Ενημέρωσης (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχου και Ανάλυσης Οικονομικών Στοιχείων)

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω συστήματος περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 6.519,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7134.0015 με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διοικητικής πληροφόρησης», του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται χρονικό διάστημα 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα 08 /12/2014.

 

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ