Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 09:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προμηθευτεί πλάκες πεζοδρομίου τα οποία θα τοποθετηθούν σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, έτους 2014.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 14.975,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6662.0006 με τίτλο «Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 .

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Η παραλαβή των υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2014
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα 08 /12/2014.

 

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ