Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 09:31

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΑΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πολυλειτουργικών συσκευών τελευταίας γενιάς για την κάλυψη εκτυπωτικών, φωτοαντιγραφικών, σαρωτικών και τηλεομοιοτυπικών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.255,50€ (συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α 10.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» και τον Κ.Α. 15.7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών για την Κοινωνική Υπηρεσία και τα Πολιτιστικά Κέντρα» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ