Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 13:02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για το έργο :«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 392.983,86 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας. Θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις:

Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία, φύτευση δώματος, αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού.

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής ης διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 244.524,14 Ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών ,ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 68.710,24 Ευρώ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών ,ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων)

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, 186 48, Δραπετσώνα Αττικής, κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ., μέχρι και τις 15-01-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2004013 FAX επικοινωνίας 213-2004023, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Π. Κλημάνογλου

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, 186 48, Δραπετσώνα Αττικής, στις 20/01/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.) με σύστημα υποβολής προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή την 1η ή την 2η ή την 3η ή την 4η ή την 5η ή την 6η ή την 7η τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και στην Α1 ή την Α2 ή την 1η ή την 2η ή την 3η ή την 4η ή την 5η ή την 6η ή την 7η τάξη για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη Διακήρυξη.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.264,69 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. Πράξης 2012ΣΕ06180042), η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
Προκαταβολή θα χορηγηθεί ύψους 10% του συνολικού ποσού της Σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής (άρθρο 242, παρ. 3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμπλήρωση του Ν.3614/2007 ΕΣΠΑ).

8. Η προθεσμία για την κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση του όλου έργου είναι έξι (6) μήνες.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Κερατσίνι, Δεκέμβριος 2014

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.