Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014 11:16

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού διαφόρων τύπων»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

H Αντιδήμαρχος  Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διακηρύσσει ότι:

 

  1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό η Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού διαφόρων τύπων» προϋπολογισμού 115.490,32 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% 26.562,77 , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, το οποίο συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α. 11389/1993, ΦΕΚ 185/Β/08-03-1993.
  2. Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) είναι: 31531000-7 (Λαμπτήρες)
  3. ΤόποςΧρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

30/12/2014

16/01/2015

ημέρα Παρασκευή

Ώρα: 11:00 π.μ.

22/01/2015

ημέρα Πέμπτη

Ώρα: 11:00 π.μ.

 

 

 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4. H προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

5. Ο ανάδοχος της παρούσας Προμήθειας θα προβεί στην αποξήλωση των 1708 υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων Υδραργύρου 80W, 125W και 250W και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα προβεί στην τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων, με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας, στα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα.

6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

7. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2 % επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι 2.309,81 € σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014

10. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/7, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του ΠΔ 118/7, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται.

11. Τα ποσά πληρωμής προέρχονται κατά 100% από κονδύλια συγχρηματοδότησης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π.”Αττική”», και εθνικούς πόρους. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω τηλέφωνα.

12. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://keratsini-drapetsona.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση