Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 11:11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10m³ & 16m³

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας


Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  σε €  για την προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 10m³ & 16m³, συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια:

α.   Ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 10m³, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου «ΜΥΛΟΣ», προϋπολογισμού 110.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) &

β.   Eνός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 16m³, τύπου πρέσας, προϋπολογισμού 130.000,00 € (μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά χωριστά για τα δύο (2) οχήματα καταθέτοντας ξεχωριστή τιμή για το απορριμματοφόρο 10m³ & ξεχωριστή τιμή για το απορριμματοφόρο 16m³) έχοντας δικαίωμα συμμετοχής και για τον ένα εκ των δύο τύπων οχημάτων

ΤόποςΧρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

30/12/2014

10-02-2015 11:00 π.μ

 

16-02-2015

11:00 π.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3  του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  3463/06, του Ν.2286/95, της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , του Π.Δ. 60/2007.

Στο  διαγωνισμό γίνονται δεκτά: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Συνεταιρισμοί &

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% (δύο επί τοις εκατό) της συνολικά προεκτιμώμενης από την υπηρεσία αξίας της προμήθειας ανά όχημα εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  ήτοι:

 

α) Για το απορριμματοφόρο 10m3 αντιστοιχεί εγγυητική επιστολή αξίας 2.200,00 ευρώ  (εκτός  Φ.Π.Α)

β) Για το απορριμματοφόρο 16m3 αντιστοιχεί εγγυητική επιστολή αξίας 2.600,00 ευρώ (εκτός   Φ.Π.Α)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη  και τα τεύχη του διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου  αριθ. 200 –Τ.Κ. 18756  Κερατσίνι. Τηλέφωνα:                     213 2074 699    Φαξ: 210 4633 375

 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://keratsini-drapetsona.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ., Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ