Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015 09:53

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής:

 

Α)  Για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα  διαμορφούμενη, μέση λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.

Β)  Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών, όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»
 2. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (180.000,00 λίτρα) - CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».
 • ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (19.000,00 λίτρα) - CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη».
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (155.000,00 λίτρα) - CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης».
 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Σύμφωνα με την μελέτη) - CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) & Λιπαντικά.
 3. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (6 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 4. Συνολικός προϋπολογισμός:

388.089,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

89.260,47 € Φ.Π.Α. (23%)

477.349,47 € συνολικός προϋπολογισμός

8. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τρεις (3) μήνες ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της ποσότητας ή του χρηματικού ποσού που προβλέπονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης.

 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.880,89 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τετάρτη 03 Ιουνίου και ώρα 14:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες
 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 7. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 15/04/2015
 8. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών

Ελένη Καπουσίζογλου