Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 10:37

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Ρύθμιση Συστήματος Τεχνητού Φωτισμού και Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


 

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 16/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει Πρόχειρος Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το προς προμήθεια είδος που συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Ρύθμιση Συστήματος Τεχνητού Φωτισμού και Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας». 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας  (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας ), στο Τμήμα Προμηθειών (2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 33.694,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 30 / 7341.0008.

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Ρύθμιση Συστήματος Τεχνητού Φωτισμού και Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Δραπετσώνας» (Σ.Α. Ε0618, κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180042), η οποία συγχρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2007 – 2013.

Στόχος του Ε. Τ. Π. Α. είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το Ε. Τ. Π. Α. υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με  το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ Φ.Π.Α., (ήτοι 547,87 €).

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074-699.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ