Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 13:21

Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών και υλικών γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού, για την κάλυψη αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών και υλικών γραφείου και φωτοτυπικού χαρτιού, για την κάλυψη αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  68.457,43 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τους παρακάτω Κ.Α. του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2015:

 

1η ΟΜΑΔΑ : Γραφική ύλη – Μικροαντικείμενα Γραφείων – Λοιπά είδη γραφείου

 

 • 10.6612.0002 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
 • 15.6612.0003 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης»
 • 20.6612.0001 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
 • 30.6612.0001 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» 
 • 40.6612.0002 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  

2η ΟΜΑΔΑ : Φωτοαντιγραφικό χαρτί

 

 • 10.6654.0007 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)
 • 15.6654.0004 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)»
 • 30.6654.0007 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού»

 

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/νση Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας : Ελευθερίου Βενιζέλου 200 (Τ. Κ. 18756)

Τηλ. : 213-2074.705, 213-2074.699

Fax : 210-4633.375

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.

Ανάδοχος για κάθε είδος, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων  την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα των ειδών που διαθέτουν.

 

Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :

 • Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) που κυρώθηκε με το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Την Π1/3305/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ (Β΄1789/12-11-2010) περί αύξησης των  χρηματικών ποσών του άρθρ. 2 (παρ. 5, 12, και 16) του Ν. 2286/95.
 • Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Το  άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2011 σχετικά με το  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Την ΚΥΑ Π1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 • Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου
 • Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
 • θεμάτων».
 • Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
 • Tην υπ'  αριθμ. 335/ 2014 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.

1.2 Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε.Κ. Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :

- Η διακήρυξη της δημοπρασίας

- Η συγγραφή υποχρεώσεων

- Τεχνικές προδιαγραφές

- Τεχνική έκθεση

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμολόγιο

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη

φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

 

Άρθρο 3ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, , στις 05 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως  11:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και

επιστρέφονται.

 

Άρθρο 4ο

Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών)

είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ.  505/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α)

Η μελέτη και η διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 2ος όροφος, τηλ. 213-2074.705, 213-2074.699, fax 210-4633.375, Τ. Κ. 18756, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr 

Άρθρο 5ο

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)

Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη

συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα τα

σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

 

Άρθρο 6ο

Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή

αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7)

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής

δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) :

α. Οι Έλληνες πολίτες.

7.1 Eγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. Στην περίπτωση που προμηθευτής καταθέσει προσφορά για μέρος των ειδών που περιγράφονται στην διακήρυξη γίνεται δεκτή η προσφορά εφόσον η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία των προσφερόμενων ειδών.

7.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές  τόσο για τους ίδιους όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

7.3 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε

νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.3

και 7.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

7.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και

το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που

θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.

 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά

του εδαφίου 7.3 :

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο

σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές

προσωπικό.

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.2, 7.3,7.4 και 7.5 ανωτέρω.

 

ε. Οι ενώσεις υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε

με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή

τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %.

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15

ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

7.6 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν

βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7.7 Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές

που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου

της Υπ. Απ. 11389/1993).

7.8 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και εκπροσώπησης.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 1. Φ.Ε.Κ σύστασης
 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
 3. Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου
 4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος.

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.

 1. Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)

 

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό

 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:

 1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Mέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του Μέλους:

-       Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και

-       Στον διαγωνισμό

 1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

-       να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

-       να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια του μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που περιλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς

-     να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και την διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

-     να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου.

-     Να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την Εκπροσώπησης της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής

7.9 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του άρθρου 7.8 της παρούσης θα συνοδεύονται, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί.

7.10 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να

καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

ότι

α) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

β)Eχoυν λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους

υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)

· Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως

φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής.

· Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο

υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή), ενώ χρειάζεται να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

· Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό

δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και

πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί

από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον

τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που

εμπίπτουν στη ρύθμιση.

 

Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων,

συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.

 

Ωστόσο, ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν  κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί, με την προσφορά τους

 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις

Άρθρο διακήρυξης

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

7.1

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς

7.2

Ασφαλιστικές ενημερότητες

7.3

Φορολογική ενημερότητα

7.4

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο

7.5

Βεβαίωση εκπροσώπησης

7.6

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

7.10

 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν  τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά τους

 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις

Άρθρο διακήρυξης

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

7.1

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς

7.2

Ασφαλιστικές ενημερότητες

7.3

Φορολογική ενημερότητα

7.4

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο

7.5

Βεβαίωση εκπροσώπησης

7.6

Νομιμοποιητικά έγγραφα

7.8

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης

7.9

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

7.10

 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους

 

 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις

Άρθρο διακήρυξης

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

7.1

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς

7.2

Ασφαλιστικές ενημερότητες

7.3

Φορολογική ενημερότητα

7.4

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο

7.5

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

7 παρ.δ περιπτ. β

Βεβαίωση εκπροσώπησης

7.6

Νομιμοποιητικά έγγραφα

7.8

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης

7.9

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

7.10

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε ένωση με την προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης 

της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά το σύνολο της ένωσης)

 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις

Άρθρο διακήρυξης

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

7.1

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς

7.2

Ασφαλιστικές ενημερότητες

7.3

Φορολογική ενημερότητα

7.4

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο

7.5

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ

7  παρ.ε περιπτ. 2

Βεβαίωση εκπροσώπησης

7.6

Νομιμοποιητικά έγγραφα

7.8

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης

7.9

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης

7.10

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγυήσεις

8.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1, Ν. 4281/2014)

α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2 % του συνολικού

προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α.και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.

β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο

ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.

γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης,

ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προμηθευτών πού

έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή

της ανάθεσης.

δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται

ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν.

ε) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να

αναφέρουν και τα ακόλουθα :

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας).

4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

8. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά

χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

<

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση