Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 14:43

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Αναγόμωσης, Συντήρησης και Προμήθειας Πυροσβεστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην αναγόμωση - συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων σε Δημοτικά κτίρια, Πολιτιστικά κέντρα, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς και λοιπά κτίρια  του Δήμου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 12.339,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%  και θα βαρύνει τους ΚΑ 15/6265.0006,  10/6265.0004,  20/6265.0005 , 15/6699.0013, 10/6699.0004  και τον  20/6699.0003.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό καθώς και  το είδος των εργασιών του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι :

    1. Έλαβα πλήρη γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχομαι  αυτούς  πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
    2. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους της μελέτης.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στo τηλέφωνο 2132074702 κα. Τσερεντζούλια Ανθή , fax: 210-4633375 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( www.keratsini-drapetsona.gr )

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου.

    Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο  την οικονομικότερη προσφοράς στο σύνολο της.   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Πέμπτη 23/07/2015.

Ο Δήμαρχος

Βρεττάκος Χρήστος