Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 11:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
«Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015»
με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την εκπόνηση μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.740,46 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2015.
Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/05 (Φ.Ε.Κ. 42Α’/22-02-2005), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 08/09-07-2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)
Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μελετητές και Εταιρείες Μελετών στην κατηγορία 16 (μελέτες Τοπογραφίας), στις τάξεις πτυχίων Α και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 209, παρ.3, του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/08-06-2006), του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων σύμφωνα με το οποίο:
Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α και άνω τάξης πτυχίου (άρθρο 59 του Ν.4278/04.08.2014 - Φ.Ε.Κ. 157Α’/04-08-2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», το οποίο αναφέρεται στην άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα, αλλά και Μελετητών σε μελέτες και συναφείς υπηρεσίες και στην κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη), εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 29/7/2015 και ώρα 14.00 μ.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους εκπόνησης της μελέτης.
β) Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε κλειστό φάκελο).
γ) Εγγραφή στο ελληνικό μητρώο μελετητών και εταιρειών μελετών, στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) στις τάξεις πτυχίων Α και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 209, παρ.3, του Ν.3463/06, (Φ.Ε.Κ. 114Α’/08-06-2006) του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και το άρθρο 59 του Ν.4278/04.08.2014, Φ.Ε.Κ. 157Α’/04-08-2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»,
 
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Τεχνική Υπηρεσία, πληροφ. κος Γεωργαράς Νικόλαος) το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 29/7/2015 και ώρα 14.00μ.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους της μελέτης της Tεχνικής Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 200 4001 – 213 200 4024).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ