Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 11:34

Προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ τύπου πρέσας

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  07 / 10 /2015
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                      Αρ.πρωτ. 53966
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Μυργιαλή
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375


Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  σε €  για την προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ τύπου πρέσας συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
Οι συμμετέχοντες υποχρεούται να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο (2) οχήματα.

ΤόποςΧρόνος διενέργειας διαγωνισμού

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δευτέρα

12 Οκτωβρίου 2015

Δευτέρα

12 Οκτωβρίου 2015

και ώρα 11:00 π.μ.

Δευτέρα

23 Νοεμβρίου 2015

και ώρα 11:00 π.μ.


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή  27 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ.
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.2286/95, της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , του Π.Δ. 60/2007.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β. Συνεταιρισμοί &
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% (δύο επί τοις εκατό) της συνολικά προεκτιμώμενης από την υπηρεσία αξίας της προμήθειας  εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ήτοι: 5.200,00 ευρώ.
 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη  και τα τεύχη του διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου  αριθ. 200 –Τ.Κ. 18756  Κερατσίνι. Τηλέφωνα: 213 2074 699    Φαξ: 210 4633 375
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://keratsini-drapetsona.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 07/10/2015 , στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ., Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση