Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 12:06

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων δοχείων απορριμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Κερατσίνι,  07 / 10 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 53963
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755
Φαξ: 210.4633375

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
      Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
      Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 3. Υπό προμήθεια είδη – ομάδες:
    ΟΜΑΔΑ Α΄ :  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ
    ΟΜΑΔΑ Β΄:   ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)
             ΟΜΑΔΑ Γ΄:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
             ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ

4. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο

5. Συνολικός προϋπολογισμός:
    124.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
      28.635,00 € Φ.Π.Α. (23%)
    153.135,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
     
 6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.490,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης
 
 7. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

 8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα  2  Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική

 9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.

 10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
Ελένη Καπουσίζογλου

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.