Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 12:06

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών επιδαπέδιων δοχείων απορριμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Κερατσίνι,  07 / 10 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 53963
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755
Φαξ: 210.4633375

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
      Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
      Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

 2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 3. Υπό προμήθεια είδη – ομάδες:
    ΟΜΑΔΑ Α΄ :  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ
    ΟΜΑΔΑ Β΄:   ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)
             ΟΜΑΔΑ Γ΄:ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
             ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 ΛΙΤΡΩΝ

4. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο

5. Συνολικός προϋπολογισμός:
    124.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
      28.635,00 € Φ.Π.Α. (23%)
    153.135,00 € συνολικός προϋπολογισμός.
     
 6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.490,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης
 
 7. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

 8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ., Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα  2  Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική

 9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.

 10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
Ελένη Καπουσίζογλου