Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 13:48

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών για το έτος 2015».

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                         ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,     17/11/2015
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            Αρ. Πρωτ. 62465
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 27  Νοεμβρίου  2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ  έως 11:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών για το έτος 2015».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 18.220,06  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)  και θα βαρύνει  τον ΚΑ 30.6661.0012 με το ποσό των 17.000,00 ευρώ  και τον ΚΑ 30.6662.0002 με το ποσό των 1.220,06 ευρώ ,  του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή της συνολικής προμήθειας. Προσφορές που δεν περιέχουν το σύνολο των όλων των υλικών της προμήθειας δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για την συνολική προμήθεια, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  2 % επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης , χωρίς το ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699, 2132074702.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ