Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 14:04

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες του Δημαρχιακού κτιρίου (Ελ. Βενιζέλου 200) για το έτος 2015 »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                                                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,     17/11/2015
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 62468
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 27  Νοεμβρίου  2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ  έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες του Δημαρχιακού κτιρίου (Ελ. Βενιζέλου 200) για το έτος 2015 ».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.696,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6661.0001, με τίτλο  υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  2 % επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης , χωρίς το ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699, 2132074702.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ