×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 626
Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 13:47

Εργασία καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τμήμα Συγκοιν/κών, Κτιριακών έργων και
Υπαίθριων χώρων
Ελ.Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 187 56
Πληροφ. Γεωργαράς Ν. & Κλημάνογλου Π.
Τηλ. 213 2074 813, 213 2074 811                                                                  Αρ.πρωτ.: 16-03-2016
                                                                                                                      Ημερομηνία: 15534
                                                                                                                      Κ.Α. : 30/7333.0002
                                                                                                                      ΠΡΟΫΠ.: 18.942,00 €
                                                                                                                      Α.Μ. :17/18-12-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»
με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18.942,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2016 (ΣΑΤΑ).
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 17/18-12-2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)
Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων ή/και έργων Οδοποιίας, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά ή/και έργα Οδοποιίας (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λ.π.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).


Σημειώνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η παροχή εγγυητικής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 21-03-2016 και ώρα 02:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.
β) Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό φάκελο).
γ) Εγγραφή στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων ή/και έργων Οδοποιίας, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά ή/και έργα Οδοποιίας (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λ.π.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), κατ’αντιστοιχία.


Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, πληροφ. κος Νικόλαος Γεωργαράς & κος Κλημάνογλου Π.), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 21-03-2016 και ώρα 02:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.


Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4813 – 213 207 4811).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ