Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 11:28

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων διάρκειας δύο (2)μηνών

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  31-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:18177
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΪΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-641
      

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ΔΕ, δύο (2) τεχνιτών σιδηρουργών ΔΕ , τριών (3)  τεχνιτών υδραυλικών ΔΕ και δέκα τριών (13) εργατών κήπων ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ,για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

2.Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), σύμφωνα με την οποία ,το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από την διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ιδίου Νόμου που αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. 

3.Την υπ’ αρ. 31/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

4.Την με αριθμ. πρωτ. 14367/5466/18-03-2016 Απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής- Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης, περί  νομιμότητας της  υπ΄ αριθμ.31/2016  Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010. 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ΔΕ,  δύο (2) τεχνιτών σιδηρουργών ΔΕ, τριών (3) τεχνιτών υδραυλικών ΔΕ και δέκα τριών (13) εργατών κήπων ΥΕ ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ και

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ : Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του αντικειμένου (βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα).

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Β) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δύο (2) μήνες. 

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1)  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. 

2)  Να μην έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 12 παρ. 22 του Ν. 4071/12.

3)  Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

από την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 έως και την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες  08:30 π.μ – 15:00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
           ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ        

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση