Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 09:26

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ενδυσης και εξοπλισμού για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,11/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          Αρ. Πρωτ.  20097 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών ένδυσης και εξοπλισμού για τις ανάγκες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας». 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.963,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 50/6061.0001 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση της άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού και υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/86 ότι:

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να καταθέσουν προσφορά η οποία θα πρέπει  απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:

1. Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς).

2. Έλαβα γνώση όλων των όρων της μελέτης και  τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.

3. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε σύνολο των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.   

Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας . 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή 15/04/2016.

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση