Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 08:40

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση και προνυμφοκτονία δημοτικών χώρων, κτιρίων και φρεατίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
--------------                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   18/04/2016
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ. 21304
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074702

FAX: 210-4633375

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις  11 Μαΐου  2016,  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ  έως 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα διενεργηθεί πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία « απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών χώρων και κτιρίων και τον έλεγχο – καταπολέμηση κουνουπιών (προνυμφοκτονία) και απεντόμωση μυοκτονία του δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2016».

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής :

Εργασία 1 : Απεντόμωση – απολύμανση – μυοκτονία  των δημοτικών χώρων και κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2016 και θα βαρύνει τους ΚΑ.10/6142.0016, 20/6142.0004 , 35/6142.0004 , 15/6142.0007 του Δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2016. 

Εργασία 2 :Έλεγχο – καταπολέμηση κουνουπιών (προνυμφοκτονία) και απεντόμωση μυοκτονία του δικτύου φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2016 και  θα βαρύνει τους  ΚΑ.30/6142.0006, 30/6142.0005 του Δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2016.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 55.028,97€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  2 % επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης , χωρίς το ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις εργασίες, σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν προσφορά για κάποια εργασία , η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074702. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ