Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 10:54

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των απόρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2016

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Κερατσίνι, 20 / 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:21642
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755
Φαξ: 210.4633375
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) καθώς και το Ν.4155/13 η «Προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των απόρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.297,90 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και συγκεκριμένα των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ.02/2016 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

  • Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  25/04/2016

  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:   25/04/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  16/05/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι: 1.614,60 € με χρόνο ισχύος των προσφορών: 4 μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία  20/05/2016  και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

 

Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Τζούλιας Παναγιώτης, τηλ. 213-2074755,Τσερεντζούλια  Ανθή  τηλ. 213-2074702, φαξ: 210-4633375, e-mail:

 

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr

 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο-προμηθευτή. 

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών

 

Ελένη Καπουσίζογλου

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση