Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 09:10

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζόμενων του Δήμου για το έτος 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Κερατσίνι,25/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 22379
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755  
Φαξ: 210.4633375
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 24/07/2016 έως 23/07/2017, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

 

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375

2.Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες: 

ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΜΕ 3,5% ΚΑΙ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ, CPV: 15511000-3 «ΓΑΛΑ», ( 119.028 Λίτρα)

3.Κατανομή σε τμήματα: Όχι

4.Συνολικός προϋπολογισμός

130.930,80  € χωρίς Φ.Π.Α.

17.021,00 € Φ.Π.Α. 13% 

147.951,80  € συνολικός προϋπολογισμός

5. Διάρκεια σύμβασης:  Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως τις 23/07/2017. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.618,62 Ευρώ.

7. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

8.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

9.Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

10.Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών

Ελένη Καπουσίζογλου

 

 
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση