Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 13:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λυόμενης εξέδρας για το γήπεδο Ι.Βάζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 07/03/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 13956  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          -------------- 
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται προβεί στην «Ενοικίαση λυόμενης εξέδρας για αθλητικούς χώρους» στο γήπεδο Ι. ΒΑΖΟΣ . Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 9.840,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει  τον  κωδικό  ΚΑ. 15.6236.0004 με τίτλο «Ενοικίαση λυόμενης εξέδρας για αθλητικούς Χώρους» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 .

 

Η μίσθωση  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

ε)Το άρθρο 67 του Ν.4257/14 με το οποίο καταργείται η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006. 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς , λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εξέδρας  περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να καταθέσουν προσφορά η οποία θα πρέπει  απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:

1. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς).

2. Έλαβα γνώση όλων των όρων της μελέτης και  τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.

3. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

 Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Πέμπτη  10/03/2016. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

KΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

          

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση