Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 11:40

Πρόσκληση ενδιαφεροντος για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
                                                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 10/05/2016
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                  Αρ. Πρωτ. 23842
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Μυργιαλή 
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ του Δήμου.

 

Η προμήθεια διενεργείται κατόπιν της ολοκλήρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε  στις 21/03/2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9660/17-02-2016 διακήρυξη και στον οποίο για την ομάδα ΣΤ) Ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

Με την υπ΄ αριθ. 95/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο ανωτέρω διαγωνισμός ως αναφορά την ομάδα  ΣΤ) Ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής κηρύχθηκε άγονος.

 

Καθώς πρόκειται για είδη διατροφής άμεσης ανάγκης (στην οποία ανήκουν ιδιαίτερα τα είδη αρτοποιείας) για τη σίτιση των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και για τα μέλη των ΚΑΠΗ, ειδικότερα στην παρούσα οικονομική κατάσταση στην οποία οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί καλούνται να στηρίξουν τους δημότες, παρέχοντας υπηρεσίες σίτισης στα παιδιά τα οποία φιλοξενούν και με δεδομένο ότι η υφιστάμενη σύμβαση προμήθειας ειδών αρτοποιίας  λήγει στις 25/05/2016, η ανάγκη συνέχισης της σίτισης, καθίσταται άμεση και επιτακτική.

 

Καθώς η προϋπολογισθείσα δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που ορίζονται στην υπ'αριθμ. 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’/945/24-7-2002., ήτοι το ποσό των 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και σύμφωνα με σχετικές Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 191/2012 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 272/2014, η προμήθεια των σχετικών ειδών δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από άγονο διαγωνισμό στα πλαίσια του δικαιώματος του Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των  14.974,80 €  (συμπ. Φ.Π.Α  13% - 23%).

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την συνολικά χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης).

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 16/05/2016

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.     

 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
 
Ελένη Καπουσίζογλου