Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 10:18

Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών    
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή   
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755                                                                                                                                                 Κερατσίνι,25/05/2016
Φαξ: 210.4633375                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:26633
 
 
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε €, συνολικού προϋπολογισμού 593.650,40 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
 
1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
    Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
    Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375
2.Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
3.Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ C.P.V ΤΕΜΑΧΙΑ

     Ομάδα 1

Καινούργια Απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 34144512-0 2

     Ομάδα 2

Καινούργια ημιφορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα έως 3,5 tn 34134200-7 2

     Ομάδα 3

Καινούργιο μηχανικό σάρωθρο με σύστημα αναρρόφησης 34921100-0 1

     Ομάδα 4

Καινούργιο μηχανικό αναρροφητικό σάρωθρο με συνοδευτικό εξοπλισμό χλοοκοπής 34921100-0 1

     Ομάδα 5

Καινούργιο φορτηγάκι (VAN) έως 1.400 c.c 34136000-9 1

     Ομάδα 6

Καινούργιο Ι.Χ. επιβατικό όχημα έως 1.400 c.c 34110000-1 1

     Ομάδα 7

Καινούργιο πούλμαν (25 έως 30 θέσεων) 34121500-6 1

     Ομάδα 8

Μεταχειρισμένο φορτηγό με αρπάγη 34142000-4 1
 
4.Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5.Κατανομή σε τμήματα: Ναι (8 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
6.Συνολικός προϋπολογισμός:
   593.650,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
   136.539,60 € Φ.Π.Α. (23%)
   730.190,00 € συνολικός προϋπολογισμός
7.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.
Εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία θα αντικαθίσταται με Εγγυητική Καλής Λειτουργίας το ύψος       της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον Φ.Π.Α.
8.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
9.Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr )
10.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση    των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
11.Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι  (6) μήνες
12.Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
13.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
14.Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 25/05/2016
15.Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
                                                                                                                                                                                                                       Ελένη Καπουσίζογλου
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.