Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 10:18

Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών    
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή   
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755                                                                                                                                                 Κερατσίνι,25/05/2016
Φαξ: 210.4633375                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:26633
 
 
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε €, συνολικού προϋπολογισμού 593.650,40 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
 
1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
    Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
    Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755   Φαξ: 210.4633375
2.Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
3.Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
 
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ C.P.V ΤΕΜΑΧΙΑ

     Ομάδα 1

Καινούργια Απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 34144512-0 2

     Ομάδα 2

Καινούργια ημιφορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα έως 3,5 tn 34134200-7 2

     Ομάδα 3

Καινούργιο μηχανικό σάρωθρο με σύστημα αναρρόφησης 34921100-0 1

     Ομάδα 4

Καινούργιο μηχανικό αναρροφητικό σάρωθρο με συνοδευτικό εξοπλισμό χλοοκοπής 34921100-0 1

     Ομάδα 5

Καινούργιο φορτηγάκι (VAN) έως 1.400 c.c 34136000-9 1

     Ομάδα 6

Καινούργιο Ι.Χ. επιβατικό όχημα έως 1.400 c.c 34110000-1 1

     Ομάδα 7

Καινούργιο πούλμαν (25 έως 30 θέσεων) 34121500-6 1

     Ομάδα 8

Μεταχειρισμένο φορτηγό με αρπάγη 34142000-4 1
 
4.Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5.Κατανομή σε τμήματα: Ναι (8 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
6.Συνολικός προϋπολογισμός:
   593.650,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
   136.539,60 € Φ.Π.Α. (23%)
   730.190,00 € συνολικός προϋπολογισμός
7.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.
Εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία θα αντικαθίσταται με Εγγυητική Καλής Λειτουργίας το ύψος       της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον Φ.Π.Α.
8.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
9.Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr )
10.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση    των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 15 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
11.Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι  (6) μήνες
12.Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
13.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
14.Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 25/05/2016
15.Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
                                                                                                                                                                                                                       Ελένη Καπουσίζογλου
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση