Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 13:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών, υλικών και εξαρτημάτων για τις παιδικές χαρές του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   30/05/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ. 27618
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          -------------- 
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην  προμήθεια ειδών, υλικών και εξαρτημάτων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας. 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει  τους  κωδικούς  ΚΑ. 35.6265.0002, 35.6662.0016 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης και η άμεση παράδοσή τους.  

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός αξιολογούνται ισότιμα, ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πιο άμεση παράδοση της εν λόγω προμήθειας.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

1.Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  του Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης περί εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/86 ότι:

α. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και

β. Ότι έλαβαν γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3.  Κάθε προϊόν να συνοδεύεται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πιστοποίηση του.   

 

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

 

Τα είδη και τα υλικά να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α. που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27394/11-07-2014 (ΦΕΚ 2029Β’/25-07-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης με την εξειδίκευση της υπ.’ αριθμ. 44/07.08.2014 εγκυκλίου, άσκηση αρμοδιοτήτων  Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006. Καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ 71 και ΕΝ 1176. Σύστημα ποιότητας ISO9001:2008. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των στην αποθήκη του Δήμου παρουσία της επιτροπής παραλαβής.

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  &  213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή  03/06/2016. 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση