Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2016 15:04

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού υγρού για καθαρισμό και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,08/06/2016
Αρ. Πρωτ.30293/2016
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια χημικού υγρού  για καθαρισμό και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων  και χημικού υγρού καθαρισμού απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου »
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.050,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει  τον  κωδικό  ΚΑ. 20.6633.0001 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».
γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και
δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.   
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:
1.Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου  με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/86 ότι:
α. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και
β. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς ΟΤΑ
 
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.
 
Κάθε Τεχνική Προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από :
 
Α. Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο (εγχειρίδιο- οδηγίες χρήσης ) της παρασκευάστριας εταιρείας (T.D.S Technical Data Sheet) ή του επίσημου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας / διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος , το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος , τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώμενες δοσολογίες ) και την ποσοτική και ποιοτική σύσταση του.
Β. Το Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας ( M.S.D.S Material Safety Data Sheet) του προσφερόμενου προιοντος.Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή , θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας (παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή ) και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου  
 
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι όπως κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών  , να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης (4) τέσσερα λίτρα υλικού ως δείγμα.
 
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει οποιαδήποτε δήλωση ή δικαιολογητικό- πιστοποιητικό  αναφέρεται αναλυτικά  στην υπ. αριθμ. 6/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης . 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.
 
Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τετάρτη  15/06/2016.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ