Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 14:04

Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για μαγνητοφωνήσεις - απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          --------------                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  09/06/2016
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Αρ. Πρωτ :30777/10-6-16    
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Καούρα
ΤΗΛ: 213-2074701
FAX: 210-4633375
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η  Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις  27 Ιουνίου  2016,  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:30 μ.μ  έως 14:00 μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα διενεργηθεί πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ), για την ακόλουθη εργασία:

 

Τήρηση πρακτικών (μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, σελιδοποίηση, δέσιμο με σπιράλ) και την ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 28/7/2016 μέχρι 27/7/2017.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, στο μέτρο που δε θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 39.621,10 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0046 με τίτλο «Μαγνητοφωνήσεις - απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και τον αντίστοιχο Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών χωρίς το Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  (Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.   

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074701. 

 

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ       

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση