Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 09:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια θάμνων δένδρων, σπόρων - φυτοπαθολογικού υλικού και οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 13/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 53450
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια θάμνων δένδρων, σπόρων - φυτοπαθολογικού υλικού και οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος και εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας.
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.702,38€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%-24%) και θα βαρύνει  τους  κωδικούς  ΚΑ. 35/6692.0004, 35/6693.0007, 35/6693.0008 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
•Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 
•Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 
•Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 
•Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
2. Για την Ομάδα Α είναι απαραίτητη: Άδεια εμπορίας και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού  
3. Για την Ομάδα Β είναι απαραίτητη : Άδεια εμπορίας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων  σύμφωνα με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8Α /27-1-2012)
4. Για την Ομάδα Γ είναι απαραίτητη: Άδεια εμπορίας και διακίνησης λιπασμάτων σύμφωνα με το Ν.4235/14 (Α΄32 άρθρο 49), την ΥΑ9748/100747(ΦΕΚ2692/4-10-12) και την ΚΥΑ  4166/51687(ΦΕΚ 1031Β/25-4-14) .
5.  Οικονομική προσφορά   
 
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και για τις τρεις Ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.
 
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρον τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας.
 
Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα υποδειχθούν από τον Δήμο.
 
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα έχουν  την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.
 
 Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή  21/10/2016  και ώρα 13.00 μ.μ  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.   
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
 
                                                                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                              ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ