Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 13:15

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας και λοιπών ξυλουργικών υλικών

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,14/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.53539
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται προβεί στην «προμήθεια ξυλείας και λοιπών ξυλουργικών υλικών» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2016.
 
Τα υλικά  θα χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία Μικροέργων του Δήμου για διάφορες κατασκευές π.χ. γραφεία, ντουλάπια, πάγκους, ράφια για τα Δημοτικά κτίρια, παιδικούς σταθμούς-βιβλιοθήκες και τους χώρους γραφείων. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.830,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6662.0024 με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας» , του σκέλους των εξόδων του  δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
 
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  απευθείας ανάθεση σύμφωνα  με  τις  διατάξεις:
 
•Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
•Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οφείλουν να προσκομίσουν:
 
1.Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
2.Οικονομική προσφορά
 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.
 
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών.
 
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 34/29-09-2016  μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074755  &  213-2074702  (Κος Παναγιώτης Τζούλιας) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αναφέρεται στην μελέτη.
 
Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τρίτη 25/10/2016 ώρα 14:00 μ.μ. και δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                Η Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                                                                                                                                                   Οικονομικών
                                                                                                                                                                                                                                                           Ελένη Καπουσίζογλου
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση