Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 13:19

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας παροχών – μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   20/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.  54483
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςη δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια παροχών – μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους δικαιούχους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2016»,προϋπολογισμού 73.658,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6063.0005, 15.6063.0001, 20.6063.0004 , 35.6063.0005 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας )» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2/11/2016  ημέρα Τετάρτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 π.μ και θα λήξει στις 10.30 π.μ.
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα,ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον φάκελο της προσφοράς που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν  και δείγματα για τα είδη με αύξοντα αριθμό 1,2,7,8,10,11,12,13,15.
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δώσουν προσφορά και για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδους. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειώντηλέφωνα:2132074699, 2132074702, 2132074755 Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ