Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 14:41

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης που μεταφέρθηκε στο κτίριο επί της συμβολής των οδών Κομνηνών και Μ. Ασίας

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                        ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  27/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.    55886                     

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού, για τη μετεγκατάσταση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β΄ όροφο του κτιρίου στη συμβολή των οδών Κομνηνών και Μ. Ασίας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ. 15/7135.0035 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  • Οικονομική προσφορά
  • Τεχνική προσφορά

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή και για τις δύο Ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας και η συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα έκαστου είδους.

 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου είδους της ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των ειδών, με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας.

Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός του κτιρίου που αναφέρεται στη μελέτη.

Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074701 (Κα Καούρα Μαρία) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 01/11/2016.

   

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

                                                                                

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ      

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση