Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 10:33

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016»

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   27/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.   55889

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                   

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                             

FAX: 210-4633375                                                             

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016»,προϋπολογισμού 26.208,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σε συνάρτηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6634.0004,15.6481.0019,15.6634.0005, 20.6634.0001, 50.6634.0001, 50.6635.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15/11/2016 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.00 πμ και θα λήξει στις 10.30 πμ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον φάκελο της προσφοράς που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγματα για όλα τα είδη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συμμετέχουν στην προσφορά ακριβώς με τα ίδια είδη που αναφέρονται στη μελέτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε συνάρτηση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δώσουν προσφορά και για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα εκάστου είδους. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών τηλέφωνα:2132074699, 2132074701,Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                                     

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ