Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 12:36

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Προγράμματος Διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

 

ethnosimo

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   01/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.   56431                            
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          --------------                                            
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία
ΤΗΛ: 213-2074701                    
FAX: 210-4633375            
                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια προγράμματος Διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εφαρμογής για τη διαχείριση λειτουργιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των  19.964,00€ με Φ.Π.Α. 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Η προμήθεια  θα καλυφθεί από τον Κ.Α 15.7134.0005 «Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της μελέτης.

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στη ανωτέρω προμήθεια  οφείλουν να προσκομίσουν:

 

  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, με γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
  • Οικονομική προσφορά για το σύνολο της μελέτης.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία για σύνολο του έργου σε τουλάχιστον 4 Καλλικρατικούς Δήμους.

 

Η ανωτέρω εφαρμογή λογισμικού θα παραδοθεί μαζί με τεχνική τεκμηρίωση και με εγχειρίδια χρήσης στα Ελληνικά ή σε ηλεκτρονική μορφή. Τα προγράμματα θα δοκιμασθούν σε πλήρη λειτουργία και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074701  (Κα Καούρα Μαρία).

 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

 

Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται δεκτή μέχρι τη Δευτέρα  07/11/2016  σε κλειστό φάκελο. 


Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                                                                                                           

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                  

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση